Algemene voorwaarden

STA-ART KUNSTUITLEEN                   ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-  Sta-Art Kunstuitleen of sta-artkunstwinkel.nl: Sta-Art Kunstuitleen

-  Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Sta-Art Kunstuitleen, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;

-  Kunstenaar: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij www.sta-artkunstuitleen.nl.

-  Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5.

-  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1    Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Sta-Art Kunstuitleen aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.

2.2    Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Sta-Art Kunstuitleen en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

Artikel 3 - Aanbod en Overeenkomst

3.1     Sta-Art Kunstuitleen treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Sta-Art Kunstuitleen brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

3.2     Sta-Art Kunstuitleen is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.

3.3     De overeenkomst tussen Sta-Art Kunstuitleen of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand door tijdige aanvaarding door de cliënt van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van Sta-Art Kunstuitleen (www.Sta-ArtKunstwinkel.nl)

3.4     Sta-Art Kunstuitleen kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· De prijs
Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
Indien de bestelling online al betaald is met één van de online betaalmogelijkheden (Ideal, Creditcard) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.

3.7    De administratie van Sta-Art Kunstuitleen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Sta-Art Kunstuitleen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Sta-Art Kunstuitleen verrichte leveringen. Sta-Art Kunstuitleen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens

 

Artikel 4 - Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1    Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief 6% omzetbelasting indien de kunstenaar die het werk aanbiedt BTW plichtig is.

4.2     Binnen 5 werkdagen, nadat Sta-Art Kunstuitleen het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.

4.3     Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.5    In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Sta-Art Kunstuitleen en de verplichtingen van de cliënt jegens Sta-Art Kunstuitleen onmiddellijk opeisbaar.

4.6     Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Sta-Art Kunstuitleen het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

4.7     Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is de cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

4.8     Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Sta-Art Kunstuitleen gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Sta-Art Kunstuitleen te weigeren.

 

 

 

Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen

5.1    Leveringen vinden gratis plaats binnen Alphen aan den Rijn. Voor leveringen daarbuiten wordt € 0,35 per km. bezorgkosten in rekening gebracht.

5.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Sta-Art Kunstuitleen anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3     De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Sta-Art Kunstuitleen.

5.4     Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Sta-Art Kunstuitleen zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

5.5     Indien Sta-Art Kunstuitleen gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Sta-Art Kunstuitleen ter beschikking heeft gesteld.

5.6     De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.7     Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Sta-Art Kunstuitleen gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen. Sta-Art Kunstuitleen komt het werk weer ophalen.

5.10   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

5.11   Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de cliënt zelf contact op te nemen met Sta-Art Kunstuitleen voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het kunstwerk.

 

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1     Sta-Art Kunstuitleen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

 

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1    De op de site www.sta-artkunstwinkel.nl getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstenaar aangeleverde foto's of bestanden. Sta-Art Kunstuitleen kunstbemiddeling is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.

7.2     Sta-Art Kunstuitleen treedt op als intermediair tussen kunstenaar en cliënt. Sta-Art Kunstuitleen brengt dus alleen het contact tussen kunstenaar en cliënt tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

7.4     Wanneer een kunstwerk op het internet de interesse van de cliënt heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstenaar te bezichtigen. De cliënt hoeft dus geen beslissing te nemen op basis van alleen maar afbeeldingen.

7.5     Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Sta-Art Kunstuitleen te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.6     Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.5 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Sta-Art Kunstuitleen.nl te melden. De Cliënt dient het kunstwerk - na overleg met Sta-Art Kunstuitleen - te sturen naar een door Sta-Art Kunstuitleen vastgesteld retouradres.

7.7    Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Sta-Art Kunstuitleen ingevolge artikel 7.5. en 7.6 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Sta-Art Kunstuitleen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Sta-Art Kunstuitleen het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.

7.8     Sta-Art Kunstuitleen behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Sta-Art Kunstuitleen of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Sta-Art Kunstuitleen heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

7.9     Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sta-Art Kunstuitleen.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Sta-Art Kunstuitleen de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Sta-Art Kunstuitleen heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

7.10   Sta-Art Kunstuitleen geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Sta-Art Kunstuitleen de Cliënt doorverwijzen naar de betrokken kunstaanbieder en de Cliënt hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

 

Artikel 8 -  Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Sta-Art Kunstuitleen toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2     Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3    Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Sta-Art Kunstuitleen het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.

8.7     Sta-Art Kunstuitleen garandeert niet dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Sta-Art Kunstuitleen geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1     Sta-Art Kunstuitleen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-  De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-  Na het sluiten van de overeenkomst Sta-Art Kunstuitleen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-  de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2     Voorts is Sta-Art Kunstuitleen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sta-Art Kunstuitleen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Sta-Art Kunstuitleen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4     Sta-Art Kunstuitleen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10  - Bestellingen/ communicatie

10.1   Sta-Art Kunstuitleen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden,
beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Sta-Art Kunstuitleen, dan wel tussen Sta-Art Kunstuitleen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Sta-Art Kunstuitleen.

 

Artikel 11 - Klachten

11.1   Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Sta-Art Kunstuitleen serieus in behandeling worden genomen.

11.2   Sta-Art Kunstuitleen zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Sta-Art Kunstuitleen zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 

Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1   Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

12.2   Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Sta-Art Kunstuitleen. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Sta-Art Kunstuitleen. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3   De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Sta-Art Kunstuitleen over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Sta-Art Kunstuitleen. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

  

Sta-Art Kunstuitleen

Havixhorst 254

2402MZ Alphen aan den Rijn

e-mail: kunstuitleen@sta-art.nl

 Sta-Art Kunstuitleen is een onderdeel van Stichting Alphense Ateliers, ingeschreven onder nummer 41167876 bij de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

13.1   Op elke overeenkomst tussen Sta-Art Kunstuitleen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandse koopverdragen zijn uitgesloten.

13.2   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.